Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
60884

Danh bạ xã Tén Tằn

Ngày 18/11/2017 16:03:44

ĐẢNG ỦY XÃ TÉN TẰN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lương Văn Chung

Huyện Ủy Viên - Bí thư Đảng Ủy

0988.965.338

2

Vi Chi Thuận

Ủy viên BTV Đảng ủy - PBT Đảng Ủy

01652.233.693

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÉN TẰN

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lương Văn Chung

Chủ tịch HĐND Xã

0988.965.338

2

Vi Thị Cán

PCT HĐND Xã

01692.400.916

Ban Kinh Tế Xã Hội

1

Vi Văn Đào

Trưởng Ban

2

Vi Văn Nầm

Phó Trưởng Ban

3

Đinh Văn Huấn

Thành Viên

4

Vi Văn Khề

Thành Viên

5

Vi Văn Cồng

Thành Viên

Ban Pháp Chế

1

Vi Chí Thuận

Trưởng Ban

2

Vi Văn Phiến

Phó Trưởng Ban

3

Hà Ngọc Đại

Thành Viên

4

Lò Văn Mạnh

Thành Viên

5

Hà Văn Thu

Thành Viên

UBND XÃ TÉN TẰN

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lục Văn Tâm

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

01679.182.789

2

Vi Văn Liêm

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

0964.160.568

3

Lò Hoài Niệm

Phó Chủ tịch UBND phụ trách VHXH

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN UBND

1

Phạm Văn Thơ

Phó trưởng Công an

0984.485.100

2

Đinh Văn Thống

Phó trưởng Công an

01666.161.689

3

Hà Văn Thằm

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

01682.353.111

4

Vi Văn Hậu

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

01645.257.135

5

Cao Văn Công

Văn phòng – Thống kê

0985.997.898

6

Lò Văn Tấn

Văn phòng – Thống kê

0961.143.889

7

Vi Văn Thông

Tư pháp – Hộ tịch

0985.884.576

8

Vũ Đinh Tuấn

Tư pháp – Hộ tịch

0969.546.815

9

Lê Thị Thảo

Tài Chính – Kế toán

0914.273.826

10

Ngân Văn Thắng

Địa chính – Xây dựng – Môi trường

0973.744.641

11

Phạm Thị Oanh

Địa chính – Xây dựng – Môi trường

01679.377.139

12

Vi Thị Tươi

Văn hóa – Xã hội

01627.177.096

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ TÉN TẰN

1

Vi Văn Đào

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ

0986.700.189

2

Lương Văn Thành

Phó Chủ tịch UB MTTQ

3

Vi Văn Nầm

Bí thư Đoàn TNCSHCM

01649.703.011

4

Lương Văn Hùng

Phó thư Đoàn TNCSHCM

5

Hoàng Thị Lan

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

01662.892.938

6

Vi Thị Nguyệt

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

7

Vi Văn Phiến

Chủ tịch Hội Nông Dân

0984.254.945

8

Vi Văn Bồ

Phó Chủ tịch Hội Nông Dân

9

Hà Văn Liêm

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

0977.979.085

10

Mong Văn Dôm

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Danh bạ xã Tén Tằn

Đăng lúc: 18/11/2017 16:03:44 (GMT+7)

ĐẢNG ỦY XÃ TÉN TẰN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lương Văn Chung

Huyện Ủy Viên - Bí thư Đảng Ủy

0988.965.338

2

Vi Chi Thuận

Ủy viên BTV Đảng ủy - PBT Đảng Ủy

01652.233.693

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÉN TẰN

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lương Văn Chung

Chủ tịch HĐND Xã

0988.965.338

2

Vi Thị Cán

PCT HĐND Xã

01692.400.916

Ban Kinh Tế Xã Hội

1

Vi Văn Đào

Trưởng Ban

2

Vi Văn Nầm

Phó Trưởng Ban

3

Đinh Văn Huấn

Thành Viên

4

Vi Văn Khề

Thành Viên

5

Vi Văn Cồng

Thành Viên

Ban Pháp Chế

1

Vi Chí Thuận

Trưởng Ban

2

Vi Văn Phiến

Phó Trưởng Ban

3

Hà Ngọc Đại

Thành Viên

4

Lò Văn Mạnh

Thành Viên

5

Hà Văn Thu

Thành Viên

UBND XÃ TÉN TẰN

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lục Văn Tâm

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

01679.182.789

2

Vi Văn Liêm

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

0964.160.568

3

Lò Hoài Niệm

Phó Chủ tịch UBND phụ trách VHXH

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN UBND

1

Phạm Văn Thơ

Phó trưởng Công an

0984.485.100

2

Đinh Văn Thống

Phó trưởng Công an

01666.161.689

3

Hà Văn Thằm

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

01682.353.111

4

Vi Văn Hậu

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

01645.257.135

5

Cao Văn Công

Văn phòng – Thống kê

0985.997.898

6

Lò Văn Tấn

Văn phòng – Thống kê

0961.143.889

7

Vi Văn Thông

Tư pháp – Hộ tịch

0985.884.576

8

Vũ Đinh Tuấn

Tư pháp – Hộ tịch

0969.546.815

9

Lê Thị Thảo

Tài Chính – Kế toán

0914.273.826

10

Ngân Văn Thắng

Địa chính – Xây dựng – Môi trường

0973.744.641

11

Phạm Thị Oanh

Địa chính – Xây dựng – Môi trường

01679.377.139

12

Vi Thị Tươi

Văn hóa – Xã hội

01627.177.096

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ TÉN TẰN

1

Vi Văn Đào

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ

0986.700.189

2

Lương Văn Thành

Phó Chủ tịch UB MTTQ

3

Vi Văn Nầm

Bí thư Đoàn TNCSHCM

01649.703.011

4

Lương Văn Hùng

Phó thư Đoàn TNCSHCM

5

Hoàng Thị Lan

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

01662.892.938

6

Vi Thị Nguyệt

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

7

Vi Văn Phiến

Chủ tịch Hội Nông Dân

0984.254.945

8

Vi Văn Bồ

Phó Chủ tịch Hội Nông Dân

9

Hà Văn Liêm

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

0977.979.085

10

Mong Văn Dôm

Chủ tịch Hội cựu chiến binh